2015/Dec/11

2.LED Blink (Board NodeMCU v.2 พร้อม ESP8266 wi-fi Module) 

 วันนี้มาต่อเรื่องคำสั่งเกี่ยวกับ Digital Output เพื่อสั่งให้ หลอด LED ที่ต่อกับ ขา D0-D11 ติด-ดับได้

เรามาลองต่อ Resister 470 Ohm จากขา D0 มาเข้าหลอด LED แล้วลงกราวด์ จากนั้น ก็พิมพ์คำสั้ง ลงไป

/*กำหนดให้ LED ที่ขา D0 กระพริบ (Blink)*/
void setup() {    
// กำหนดให้ขา D0 ซึ่งเป็นขา Digital ให้เป็น Output port
pinMode(D0, OUTPUT);
}

// เขียนฟังก์ชั่นวนลูป ไม่มีที่สิ้นสุด
void loop() {
digitalWrite(D0, HIGH); // กำหนดให้ LED มีสถานะเป็น On  (LED ติด) โดยการกำหนดให้ขา D0 มีค่าเป็น HIGH
delay(4000); // wait for a second
digitalWrite(D0, LOW); // กำหนดให้ LED มีสถานะเป็น Off (LED ดับ) โดยการกำหนดให้ขา D0 มีค่าเป็น LOW
delay(1000); // wait for a second
}

 

เมื่อทดลอง Run ดูก็จะเห็นว่าหลอด LED มีการกระพริบ โดยที่จังหวะที่ LED ติด (LED เป็น HIGH ประมาณ 4 วินาที) จะสว่างนานกว่าช่วงที่ LED ดับ (LED เป็น LOW ประมาณ 1 วินาที)

Digital Output Blink

http://www.uppic.org/image-8F4F_566AD902.gif

วันนี้จบตอน 2 แค่นี้ก่อนนะครับ 

 

edit @ 11 Dec 2015 21:14:47 by BigTUI ^_^

edit @ 11 Dec 2015 21:15:39 by BigTUI ^_^

Comment

Comment:

Tweet


ศรีเดช ปัญจขันธ์
View full profile